Artisti.bg твоят инфо портал

Информационни дни за активиране на икономически неактивни лица

Публикувано на 28 юли, 2019

Информационни дни за активиране на икономически неактивни лица

В рамките на проект „Интеграция в общността“ в община Етрополе се през месец юли в рамките на три последователни седмици се провеждат информационни дни във връзка с възможностите за обучение и заетост на социално уязвими групи. Информационните дни са част от кампания за активиране на икономически неактивни лица, по която са предвидени и срещи с представители на бизнес организации с цел представяне на успешни практики за стартиране на собствен бизнес.
Проект BG05M90P001-2.018-0026 „Интеграция в общността“ процедура BG05M90P001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез Европейския социален фонд.ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: „Интеграция в общността“, Договор ОПРЧР: BG05M9ОP001-2.018-0026-С01, ОПНОИР: BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Главната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки. ОБЩА СТОЙНОСТ – 700 072, 11 лв, 334 920, 70 лв. по ОП РЧР и 365 151,41 лв. по ОП НОИР, от които 595 061,30 лв. европейско и 105 010,81 лв. национално съфинансиране
НАЧАЛО: 21.03.2019 г.
КРАЙ: 21.09.2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Етрополе
www.eufunds.bg

Сподели