Artisti.bg твоят инфо портал

Събития за повишаване на активността на социално уязвими групи в Долна баня

Публикувано на 13 август, 2019

В община Долна баня се провежда серия от събития насочени към активиране на икономически неактивни лица, целящи повишаване на осведомеността и създаване на траен ангажимент за включването им в образование, обучение и заетост. Събитията включват провеждане на информационни дни на територията на общината и организиране на срещи с представители на бизнеса, насочени към развиване на интереса у неактивните лица, преодоляване на негативните нагласи, свързани с трудовата дейност и включване в образование и обучение за по-лесно намиране на работа.

Дейностите се изпълняват по проект “ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО ЩАСТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ”, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.018-0005-C01 ПО ОП РЧР, ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.018-0005-2014BG05M2OP001-C01 ПО ОП НОИР, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
Главната цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляването на бедността, както и до трайна интеграция на най- маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.
Обща стойност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: 334 396,40 лв., от които 284 236,94 лв. европейско и 50 159,46 лв. национално съфинансиране. Обща стойност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: 369 752,41 лв, от които 314 289,55 лв. европейско и 50 159,46 лв. национално съфинансиране.
Начало: 22.03.2019 г.
Край: 22.09.2020 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бенефициент: Община Долна баня
www.eufunds.bg


Сподели