Artisti.bg твоят инфо портал

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

Публикувано на 5 юли, 2019

В град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. Събитието се проведе в рамките на два дни (9 и 10 май). В него взеха участие представители на ролската общност от областта, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на социалното включване на социално уязвими групи и възможни решения. Гост на събитието беше Росица Иванова, Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Срещата е част от дейността „Форум за социално включване“ по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“. Като част от дейността се предвижда изграждане на информационна платформа за социално включване www.youcantoo.eu, която цели да улесни процесите по интеграция на представителите на целевата група.
Проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, процедур се финансира по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бенефициент община Средец.

Сподели